Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hi Genius

 1. Betalingen
 • Betalingen dienen direct bij Hi Genius per pin of contant voldaan te worden.
 • Zakelijke betalingen en reparaties na inzendingen dienen binnen 10 werkdagen te zijn voldaan.
 • Schuldvergelijking of compensatie van vorderingen is nimmer mogelijk.
 • Betalingsbewijs wordt na de reparatie en na ontvangst van de betaling per email verstuurd. Bij hoge uitzondering kan er een toestel gerepareerd worden indien de klant niet direct na reparatie, vanwege een volgens hi genius geldige reden, de betaling kan voldoen. De klant ontvangt hierna een email met als kenmerk: ‘onbetaalde factuur’. Deze dient binnen 2 werkdagen per bank overgemaakt te worden door de klant aan Hi Genius.
 • Bankgegevens: Hi Genius, NL67 ABNA 0496 0561  90
 • BTW nummer: 131571308B02
 1. Zekerheidsstelling
 • Hi genius is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidsstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 1. Prijzen
 • Prijzen zijn van te voren altijd op de website, telefonisch, email en/of chat op te vragen en dus van te voren bekend.
 1. Eigendomsbehoud
 • Hi Genius verbindt zich tot overdracht van de in de macht van opdrachtgever gebrachte roerende zaken onder de opschortende voorwaarde dat volledige betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.
 • Om veiligheidsredenen dient een klant voor de toesteloverdracht ten alle tijden zelf een back-up te maken.
 1. Recht op teruggave
 • Hi Geniusgarandeert tevredenheid op al haar diensten en/of producten. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de diensten en/of producten van Hi Genius dan heeft de opdrachtgever het recht de artikelen terug te zenden naar hi genius.
 • Het in 5.1 genoemde is mogelijk met een maximum van 1 week na factuurdatum en in de staat waarin Hi Genius deze zaken aan de opdrachtgever afleverde. Alle geleverde zaken door Hi Genius zijn dienen door de opdrachtgever  in een verkoopbare staat geretourneerd te worden.
 • Een voorwaarde voor 5.2 is dat opdrachtgever de betaling binnen de gestelde termijn voldaan dient te hebben. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht van terugzending.
 • Herroepingsrecht/ retourneren U heeft het recht uw bestelling via de webshop tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van rede te Annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige onderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten van thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hi Genius geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@higenius.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde onderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Wij leven alle regelwetgevingen na zoals die zijn toegelicht in het Europese ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)
 1. Wanprestatie opdrachtgever
 • In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Hi Genius gerechtigd om alle leveringen ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar recht nakoming en/of schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op opdrachtgever komen ten zijne lasten.
 1. Garantie
 • Na de reparatie heeft de klant 12 maanden reparatiegarantie. Deze geldt alleen op het onderdeel dat is vervangen of gerepareerd. Zichtbare val- en vochtschade en krassen vallen niet binnen deze garantie.
 • Accessoires en producten uit de webshop hebben een garantietermijn van 3 maanden na aankoop.
 • Een defect binnen de garantie dient (op welke manier?) gemeld te worden. Hi Genius zal (binnen welke termijn?) een toepasselijke oplossing voordragen aan de opdrachtgever. Deze kan altijd per a) post (inzendingen) of b) pickup&return verzorgd worden. c) (wat bedoel je met deze zin precies? Waar verwijst ‘deze’ naar?) Reparatie op locatie is alleen mogelijk als de beschikbaarheid dit toelaat.
 1. Klachtenregeling
 • Bij elke vorm van een klacht, onvrede of onduidelijkheid zal Hi Genius er alles aan doen om de klacht betreffende reparatie en of leveringen van producten binnen 7 dagen in behandeling te nemen en tot een degelijke oplossing komen.
 • Retoursadres: Meerenakkerplein 51, 5652 BJ Eindhoven
 • Klachten dienen per e-mail aangeleverd te worden zodat Hi Genius zo min mogelijk miscommunicatie de hand kan geven.
 • Hi Genius beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hi Genius, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Hi Genius ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Hi Genius binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Hi Genius. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Hi Genius als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van Hi Genius niet op, tenzij Hi Genius schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hi Genius, zal Hi Genius naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 1. Voorrijkosten
 • Hi Genius rekent geen voorrijkosten voor een reparatie die heeft plaatsgevonden.
 • Uitzondering: Er worden voorrijkosten van €30 in rekening gebracht; indien er niemand aanwezig was op de afgesproken locatie en tijdstip. De monteur wacht maximaal 15 min.
 • De kosten van toestellen die niet gerepareerd kunnen worden zijn €35 (voorrijkosten en onderzoekskosten)